19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.