TTO - Một nhóm học sinh tắm suối ở suối Gò Chè, thuộc xã Long Sơn, huyện Minh Long. Tại đây, một học sinh tên Tây bị đuối nước. Một học sinh tên Kính bơi đến cứu nhưng cả hai đều bị chết đuối.

TVO