Số điện thoại đường dây nóng của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và 18 Bí thư huyện ủy vừa được công khai tiếp nhận phản ảnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

19 lanh dao Quang Nam truc chong tham nhung - Anh 1

Đây là số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân cung cấp, phản ảnh thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Toàn bộ số điện thoại đường dây nóng của 19 lãnh đạo này đã được Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định công bố.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các Bí thư huyện, thị, thành ủy tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến địa phương mình; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận thông tin phản ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng của 19 lãnh đạo gồm:

- Nguyễn Ngọc Truyền: Trưởng Ban Ban Nội Chính Tỉnh ủy 05103 507 277

- Nguyễn Văn Lúa: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ 0913 457 020

- Bh`riu Liếc: Bí thư Huyện ủy Tây Giang 0169 9 995 999

- Lê Thân: Bí thư Thị ủy Điện Bàn 0913 415 635

- Phan Xuân Quang: Bí thư Huyện ủy Đại Lộc 0975 159 034

- Đỗ Tài: TUV, Bí thư Huyện ủy Đông Giang 0914 228 357

- Chờ Rum Nhiên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang 0913 433 517

- Lê Tấn Trung, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn 05103 682 405

- Nguyễn Quang Khánh, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn 05103 505 539

- Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên 0913 415 551

- Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình 0913 423 476

- Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước 0903 567 229

- Huỳnh Thị Thùy Dung, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My 0989 859 113

- Nguyễn Tri Ấn, Bí thư Huyện ủy Núi Thành 0913 407 067

- Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An 0905 118 239

- Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My 0914 782 397

- Phạm Thế Quyền, Bí thư Huyện ủy Phước Sơn 0913 406 416

- Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức 0905 069 646

- Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh 05103 957 999

Vũ Trung