CPC, NFC, DHT, TDW, CTB, SRC, AAA, IDV, VPS, NTP, PVS, KTS, SDG, DQC, HHC, ST8 và TLG thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức...

17 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu CPC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

CPC, NFC, DHT, TDW, CTB, SRC, AAA, IDV, VPS, NTP, PVS, KTS, SDG, DQC, HHC, ST8 và TLG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 17/3/2017, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/12/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HNX) tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 29/12/2016, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/12/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền năm tài chính chuyển đổi 2016 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

Hà Anh