HVT, MKP, SDT, HHS, VGP, PSE, DCM, DNM, TV4, HAD, MDG, VNF, PGS, CLC, PDR và KSB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức...

16 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

HVT, MKP, SDT, HHS, VGP, PSE, DCM, DNM, TV4, HAD, MDG, VNF, PGS, CLC, PDR và KSB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỉ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2016.

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (mã MKP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 27/12/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 24/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 25/11/2016, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (mã PSE-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/1016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016.

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

Hà Anh