SD4, SLS, TKC, GDT, HAH, DIC, CSV, TCM, VNT, BID, PSW, GLT, SBA, GMX và PHP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

15 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu SLS trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

SD4, SLS, TKC, GDT, HAH, DIC, CSV, TCM, VNT, BID, PSW, GLT, SBA, GMX và PHP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016.

* Ngày 16/11/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016.

* Ngày 17/11/2016, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016.

* Ngày 9/11/2016, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2016.

* Ngày 29/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2016.

* Ngày 21/11/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/11/2016.

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/11/2016.

* Ngày 17/11/2016, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (mã VNT-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/11/2016.

* Ngày 21/11/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/11/2016.

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/11/2016.

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2016.

Hà Anh