“Đợt dịch tiêu chảy đang xảy ra là hiện tượng bất thường, bởi sau nhiều năm khống chế thành công mới có một vụ dịch tiêu chảy mới. Theo quy luật, dịch tiêu chảy thường xuất hiện ở vùng vừa xảy ra lũ lụt, song đợt này lại xảy ra chủ yếu ở miền Bắc, trong khi miền Trung đang có lũ lụt lại không bị.