Đó là một trong những nội dung của đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đề án, sẽ đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Cụ thể, từ năm 2010 đến 2013 mỗi năm tuyển chọn từ 800 -1.200 nghiên cứu sinh; từ năm 2014 trở đi, bình quân mỗi năm tuyển chọn từ 1.300-1.500 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Từ năm 2010 đến năm 2013 mỗi năm tuyển chọn 300-350 người; từ năm 2014 trở đi bình quân mỗi năm tuyển chọn 450 người. Đề án cũng đưa ra mục tiêu đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Cụ thể, từ 2010 đến 2015 mỗi năm tuyển chọn 1.200-1.500 nghiên cứu sinh; từ năm 2016 bình quân mỗi năm tuyển chọn 1.500 nghiên cứu sinh. Đối tượng tuyển chọn đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo, độ tuổi không quá 45. Theo quyết định, sẽ thực hiện ba phương thức đào tạo gồm: đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; đào tạo theo hình thức phối hợp, một phần thời gian ở trong nước và một phần thời gian ở nước ngoài; đào tạo toàn thời gian ở trong nước, trong đó có thời gian thực tập nghiên cứu ở nước ngoài. Vế ngành đào tạo, ưu tiên các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỉ đồng. Trong đó đào tạo toàn phần ở nước ngoài chiếm khoảng 64%, đào tạo phối hợp khoảng 14%; đào tạo trong nước khoảng 20%; đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng khác ở trong nước 2%. Theo T.H (SGTT)