(HNMO)- Số thí sinh vi phạm trong cả 3 buổi thi của đợt thi ĐH năm 2012 này tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011. Trong đó có 92 thí sinh bị đình chỉ thi và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi. Ngoài ra, có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt I năm 2011.