Từ ngày 1/1/2017, 12 khoản phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ được chuyển sang cơ chế thị trường, Nhà nước không định giá.

12 khoan phi ve khoa hoc va cong nghe duoc chuyen sang co che thi truong - Anh 1

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đối với 12 khoản phí này, các đơn vị đang thực hiện thu các dịch vụ trên dừng thu theo cơ chế phí và chuyển sang cơ chế thị trường .

Các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ này được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá.