Sản lượng thép toàn ngành tháng 11 ước đạt 365 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ tháng trước