Roi vọt không phải là cách giúp trẻ tập trung học tập. Treo thưởng cũng không thể là biện pháp khuyến khích con ham học hơn. Trẻ thích học hay không lại phụ thuộc vào phương thức giáo dục khéo léo của cha mẹ.