Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (CĐ) giai đoạn 2016-2018.

100% can bo CD chuyen trach duoc dao tao, boi duong nghiep vu - Anh 1

Một buổi tập huấn cho cán bộ CĐ huyện Thường Tín

Kế hoạch nêu rõ, để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, LĐLĐ thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu phấn đấu theo thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ năm 2018 có 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ; kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ; 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ CĐ không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ.

Theo đó, trong 2 năm ( 2016 - 2017) tổ chức CĐ Thủ đô phấn đấu có 70% - 90% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ; kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ; 90% - 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; 70% - 80% cán bộ CĐCS không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó nhấn mạnh: việc đào tạo, bồi dưỡng phải bằng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp nhằm đạt hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cao nhất.

Được biết, tính đến ngày 31/5/2016, số cán bộ CĐ các cấp từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố là 52.793 người, trong đó có 332 cán bộ CĐ chuyên trách, 52.461 cán bộ CĐ không chuyên trách.

Phạm Diệp