Trong 10 tháng đầu năm 2010, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm đã đạt được kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt: 862,160 tỷ đồng. - Tổng doanh thu đạt: 3.026,461 tỷ đồng. - Sản phẩm chủ yếu sản xuất: + Axit sunphuaric đạt: 219.665 tấn. + Tổng phân bón đạt: 1.260.753 tấn. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ: + Axit sunphuaric đạt: 7.297 tấn. + Tổng phân bón đạt: 1.100.026 tấn.