CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) cho biết, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 10 tháng đã cán đích năm.

10 thang, MWG lai rong 1.330 ty dong, hoan thanh 96% ke hoach nam - Anh 1

Theo thông báo từ MWG, doanh thu 10 tháng năm 2016 của Công ty đạt 35.029 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 103% kế hoạch năm (34.166 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch năm (1.388 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu online 10 tháng của MWG đạt 2.531 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm (3.300 tỷ đồng).

Trong 10 tháng, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi thegioididong.com đã ở 365 siêu thị mới và chuỗi điện máy xanh đã mở 104 siêu thị mới. tính đến tháng 10/2016, MWG đã có 1.102 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi thegioididong.com có 929 siêu thị và chuỗi điện mãy xanh có 173 siêu thị.

T.T