Riêng tháng 10, kho bạc từ chối thanh toán 93 tỷ đồng chi sai, giảm 8 tỷ đồng so với tháng trước.

Theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng đầu, kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát khoảng 304 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm soát, các đơn vị kho bạc Nhà nước phát hiện trên 39.500 khoản chi của 19.300 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục.

Kho bạc Nhàn nước đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối chưa thanh toán trên 433 tỷ đồng chi sai thủ tục.

Riêng tháng 10, kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát khoảng 30.000 tỷ đồng chi thường xuyên, trong đó phát hiện 5.400 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục và từ chối chưa thanh toán 93 tỷ đồng.

So với tháng 9, số khoản chi sai được phát hiện trong tháng 10 tăng thêm 200 khoản, nhưng số khoản chi từ chối thanh toán giảm 8 tỷ đồng.

Nguồn DVT.vn/Bộ Tài chính