10 tháng, Supe Lâm Thao đạt 3.026 tỷ đồng doanh thu

Sàn OTC - 

10 thang, Supe Lam Thao dat 3.026 ty dong doanh thu

Trong 10 tháng đầu năm 2010, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm đã đạt được kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt: 862,160 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu đạt: 3.026,461 tỷ đồng.

- Sản phẩm chủ yếu sản xuất:

+ Axit sunphuaric đạt: 219.665 tấn.

+ Tổng phân bón đạt: 1.260.753 tấn.

Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:

+ Axit sunphuaric đạt: 7.297 tấn.

+ Tổng phân bón đạt: 1.100.026 tấn.

Tin mới