Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, là cái gốc của công việc. Thời gian qua Thành ủy Cần Thơ đã đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

TP Cần Thơ chăm lo đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Theo Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án về công tác đào tạo cán bộ, như: Kế hoạch về quy hoạch và đào tạo cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2006-2020); Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Đề án đào tạo 150 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài (Đề án Cần Thơ -150); Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể thành phố Cần Thơ từ năm 2010-2020; Nghị quyết số 10-NQ/TU về đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn.… Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến các quận, huyện, cơ sở luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa.

Ông Bùi Hữu Nhơn, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy cho biết: Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ, với chức năng tham mưu với Thành ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU "về quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để chủ động hơn trong công tác qui hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, khắc phục dần tình trạng chắp vá, bị động. Các ngành, các cấp xây dựng quy hoạch cán bộ đồng bộ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở xây dựng quy hoạch cấp trên. Quy trình quy hoạch cán bộ thực hiện theo phương châm "động” và "mở”, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung. Các cấp ủy Đảng phát huy dân chủ, công khai trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Hàng năm, các cấp ủy Đảng đánh giá lại cán bộ trong diện quy hoạch, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng. Việc đánh giá, đề bạt cán bộ được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân gắn với việc kiểm điểm, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Chính vì vậy, mới đây, Thành ủy đã công khai số lượng và danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 126 đồng chí, bằng 2,29 lần so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm, cao hơn so với yêu cầu, trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 19,05%, tăng 5,8% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 17,46%, tăng 8,41% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ từ 40-50 tuổi chiếm tỷ lệ 59,69% và trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 23,26%, thấp hơn nhiệm kỳ trước 21,18%. Nếu so với nhiệm kỳ đầu 2005-2010 thì tuổi đời cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thấp hơn 4,98 tuổi. 100% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, trong đó trên đại học chiếm 34,11% và trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 92,25%. Các cấp ủy quận, huyện cũng tiến hành các bước và qui trình tương tự. Từ năm 2004 đến nay, thành phố đã cử 8.614 cán bộ tham gia học lý luận chính trị - hành chính trung cấp, cao cấp, cử nhân; 7.087 cán bộ học đại học và trên đại học chuyên ngành, đồng thời cử hơn 55.266 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng an ninh,…

Thực hiện đề án 150 về đào tạo nguồn nhân lực trình độ sau đai học, Thành phố Cần Thơ đã xuất ngân sách 129 tỉ đồng đào tạo 121 cán bộ sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó đã có 111 ứng viên đã về nước được tiếp nhận làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tuyển chọn số thạc sĩ được đào tạo từ đề án 150 đưa đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 của Bộ GD-ĐT. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, số cán bộ được đưa đi đào tạo ở nước ngoài sau đại học đã phát huy tác dụng tốt trong công việc, đặc biệt là trên lĩnh vực ngoại ngữ, biên dịch, quan hệ quốc tế, trở thành hạt nhân bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Cần Thơ. Cần Thơ hiện nay đã có được hơn 200 công chức, viên chức trẻ, có nghiệp vụ giỏi, trong đó đã có 30 người được kết nạp vào Đảng; 24 người được bổ nhiệm làm trưởng, phó phòng cấp sở và tương đương.

Quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị "về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các cấp ủy đảng, các ngành giải quyết tốt quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. 10 năm qua, thành phố đã luân chuyển 1.030 cán bộ, theo 2 hình thức là luân chuyển dọc và luân chuyển ngang. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sát thực tế hơn; được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Thông qua việc luân chuyển, các cấp ủy đảng, chính quyền đã điều động, bổ nhiệm, chỉ định, chuẩn y và giới thiệu ứng cử 1.027 lượt cán bộ diện Thành ủy quản lý. Đặc biệt, đã điều động, bố trí 10 cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện không phải là người địa phương. Kết quả của việc bổ nhiệm đã góp phần nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Giai đoạn 2015-2020, Ban tổ chức Thành ủy cùng với Sở Nội vụ đề xuất tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, qui hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố vừa hồng vừa chuyên, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Khánh Linh