Những chiếc điện thoại có thể không "khủng" nhất nhưng được đánh giá là tốt nhất theo nhiều mặt.