Hanoinet - Điều tra mới nhất của Bộ Y tế cũng cho thấy tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh và đủ nước sạch chỉ ở mức 18%.